نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد

ولی یاران نمیدانند که من دنیایی از دردم

به ظاهر گرچه میخندم

ولی اندر سکوتی تلخ میمیرم

 

/ 17 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کیمیا

تو هم رفتی؟[ناراحت][ناراحت][ناراحت]

نازنین

قشنگ بود.دعا می کنم باشه.آپم[لبخند]

تندیس تنهایی

سلام دوست گلم______$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _.

ابراهیم

دخترك با ناز به خدا گفت:چطور زيبا مي آفريني ام و انتظار داري خود را براي همگان نمايان نكنم؟ خدا گفت:زيباي من!تو را فقط براي خودم آفريدم. دخترك،پشت چشمي نازك كرد و گفت:خدا كه بخل نمي ورزد،بگذار آزاد باشم! *خدا چادر را به دخترك هديه داد* دخترك با بغض گفت:با اين؟اينطور كه محدودترم.اصلا مي خواهي زنداني ام كني؟يعني اسير اين چادر مشكي شوم؟؟؟؟ خدا قاطع جواب داد:بدون چادر،اسير نگاه هاي آلوده خواهي شد...هر چيز قيمتي را كه در دسترس همه نمي گذارند.تو جواهري! دخترك با غم گفت:آخر...آخر،آنوقت ديگر كسي مرا دوست نخواهد داشت.نه نگاهي به سمت من خواهد آمد و نه كسي به من توجه ميكند! خدا عاشقانه جواب داد:من خريدار توام!منم كه زود راضي مي شوم و نامم سريع الرضاست.آدميانند و هزاران نوع سليقه!هرطور كه بپوشي و بيارايي،باز هم از تو راضي نمي شوند!اصلا مگر تو فقير نگاه مردمي؟آن نگاه ها مصدومت ميكند. *دخترك آرزويش را به خدا گفته بو و مي خواست چونان فرشته اي محبوب جلوه كند* خدا با لطف جوابش را داد:دخترك قشنگ!وقتي با عفاف و حجابت در ميان گرگان قدم بر ميداري،فرشته اي! دخترك،زبان دور دهان چرخانيد و گفت:مگر خودت ز

ابراهیم

دخترك با ناز به خدا گفت:چطور زيبا مي آفريني ام و انتظار داري خود را براي همگان نمايان نكنم؟ خدا گفت:زيباي من!تو را فقط براي خودم آفريدم. دخترك،پشت چشمي نازك كرد و گفت:خدا كه بخل نمي ورزد،بگذار آزاد باشم! *خدا چادر را به دخترك هديه داد* دخترك با بغض گفت:با اين؟اينطور كه محدودترم.اصلا مي خواهي زنداني ام كني؟يعني اسير اين چادر مشكي شوم؟؟؟؟ خدا قاطع جواب داد:بدون چادر،اسير نگاه هاي آلوده خواهي شد...هر چيز قيمتي را كه در دسترس همه نمي گذارند.تو جواهري! دخترك با غم گفت:آخر...آخر،آنوقت ديگر كسي مرا دوست نخواهد داشت.نه نگاهي به سمت من خواهد آمد و نه كسي به من توجه ميكند! خدا عاشقانه جواب داد:من خريدار توام!منم كه زود راضي مي شوم و نامم سريع الرضاست.آدميانند و هزاران نوع سليقه!هرطور كه بپوشي و بيارايي،باز هم از تو راضي نمي شوند!اصلا مگر تو فقير نگاه مردمي؟آن نگاه ها مصدومت ميكند. *دخترك آرزويش را به خدا گفته بو و مي خواست چونان فرشته اي محبوب جلوه كند* خدا با لطف جوابش را داد:دخترك قشنگ!وقتي با عفاف و حجابت در ميان گرگان قدم بر ميداري،فرشته اي! دخترك،زبان دور دهان چرخانيد و گفت:مگر خودت ز

تندیس تنهایی

با توام ای سهراب ای به پاکی چون آب یادته گفتی به من ... " تا شقایق هست زندگی باید کرد" نیستی سهراب که ببینی شقایق هم مرد دیگه به چی دل خوش بکنم؟ یادته گقتی بهم " به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیاید که مبادا ترکی بردارد چینی نازک تنهایی من.." آمدم... آهسته... نرم تر از پر قو خسته ازدوری راه خسته و چشم به راه یادته گفتی به من " عاشقی یعنی دچار" فکر کنم شدم دچار... تو خودت گفتی ... " چه تنهاست ماهی ، اگه دچار دریا باشه" آره تنها باشه یار غمها باشه یادته گفتی به من " گاهگاهی قفسی می سازم می فروشم به شما تا با آواز شقایق که در آن زندانیست دل تنهائیتان تازه شود... دیگه حتی اون شقایق اسیر قفسه سهراب...! ساحل یک نفسه نیست که باز تازه کنه این دل تنهای منو پس کجاست اون قفس شقایقت؟؟؟ منو با خودت ببر با قایقت راست می گفتی... "کاش مردم دانه های دلشون پیدا بود" آره کاشکی دلشون شیدا بود من به دنبال یه چیز بهترینم سهراب... تو خودت گفتی بهم " بهترین چیز رسیدن به

غزل

اپــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم $$$_______________________________$$$$$ __$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$* ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$* ____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$ ______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$**** __________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,, _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,, ____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$ ___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,, _,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',, *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____* ______,;$*$,$$**'____________**'$$***,, ____,;'*___'_.*__________________*___ '*,, ,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,, *.° ? ...° ....O .......°o O ° O .................° .............. ° ............. O .............o....o°o ..............

مهسا

به ظاهر گرچه میخندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم فک کنم آخرش اینجوری باشه:)

تنها

برگ پاییزی ام و خسته دل از باد خزان باغبان نیز نیامد پی دلداری من با یک دنیا آرزوی خوب برای دوست عزیزم امیدوارم همه آرزوهات برآورده بشه